Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες.

Προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος 3850/2010) ότι ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους πρέπει να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας ή  αλλιώς ενός τεχνικού ασφάλειας.

 

safetyΟ τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

  • να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
  • να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

 

Ο εργοδότης έχει, επίσης, υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

 

  1. Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
  2. Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
  3. Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν

 

safety 2Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α (υψηλής επικινδυνότητας), Β (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ (χαμηλής επικινδυνότητας).

 

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

 

 

 

 

 

 

 

elearning